Ask Question
9 March, 05:35

Co to jest lokata bankowa

+2
Answers (1)
  1. 9 March, 06:21
    0
    Depozyty bankowe składają się z pieniędzy wpłacanych do instytucji bankowych w celu ich przechowywania. Depozyty te są dokonywane na konta depozytowe, takie jak rachunki oszczędnościowe, rachunki bieżące i konta rynku pieniężnego. Mam nadzieję że to pomoże!
Know the Answer?
Not Sure About the Answer?
Find an answer to your question 👍 “Co to jest lokata bankowa ...” in 📗 Biology if the answers seem to be not correct or there’s no answer. Try a smart search to find answers to similar questions.
Search for Other Answers