Ask Question
8 March, 06:06

Równania reakcji chemicznej

+1
Answers (1)
  1. 8 March, 06:45
    0
    Reakcja chemiczna jest opisana równaniem chemicznym, wyrażeniem określającym tożsamość i ilość substancji biorących udział w reakcji. Równanie chemiczne pokazuje początkowy związek (związki) - reagenty - po lewej stronie, a końcowy związek (związki) - produkty - po prawej stronie, oddzielone strzałką.
Know the Answer?
Not Sure About the Answer?
Find an answer to your question 👍 “Równania reakcji chemicznej ...” in 📗 Chemistry if the answers seem to be not correct or there’s no answer. Try a smart search to find answers to similar questions.
Search for Other Answers