Ask Question

Korzystając z tekstu (podręcznik s. 201-205) przypomnij sobie co potrafiła maszyna konstruktora Trurla i dlaczego Klapaucjusz postanowił wypróbować jej możliwości?

+1
Answers (1)
  1. 30 June, 09:44
    0
    Translated from Polish language:

    "Using the text (textbook pp. 201-205), remember what the machine of the designer Trurl could do, and why Klapaucius decided to try its possibilities?."
Know the Answer?
Not Sure About the Answer?
Find an answer to your question 👍 “Korzystając z tekstu (podręcznik s. 201-205) przypomnij sobie co potrafiła maszyna konstruktora Trurla i dlaczego Klapaucjusz postanowił ...” in 📗 Computers & Technology if the answers seem to be not correct or there’s no answer. Try a smart search to find answers to similar questions.
Search for Other Answers