Ask Question
26 September, 11:07

wymień zasługi każdej z przedstawionych postaci historycznych. Jan Henryk Dąbrowski, Józef Poniatowski

+5
Answers (1)
  1. 26 September, 11:37
    0
    Dubberries są zwykle kojarzone z dwoma innymi bohaterami wojskowymi i wydmami w momencie dystrybucji. Dubrocky również pamiętał Polskę poza swoim historycznym partnerstwem A historyczne postacie dotyczące Józefa Poniatowskiego działały po trzecim rozbiorze Polski, w 1807 roku został mianowany naczelnym wodzem Księstwa Warszawskiego przez Napoleona. Kierował polskim oddziałem w rosyjskiej kampanii Napoleona w 1812 roku i podczas bitwy pod Lipskiem (16-19 października 1813 r.)
Know the Answer?
Not Sure About the Answer?
Find an answer to your question 👍 “wymień zasługi każdej z przedstawionych postaci historycznych. Jan Henryk Dąbrowski, Józef Poniatowski ...” in 📗 History if the answers seem to be not correct or there’s no answer. Try a smart search to find answers to similar questions.
Search for Other Answers